FacebookYoutube
ЦСОП "Едуард Сеген"
Център за специална образователна подкрепа в град София

Вътрешни нормативни документи на ЦСОП "Едуард Сеген" за учебната 2023/2024

Вътрешните нормативни документи на Центъра за специална образователна подкрепа "Едуард Сеген" се актуализират всяка година. Тези документи се преглеждат и одобряват на първия педагогически съвет, който се провежда преди началото на всяка учебна година.

Актуализацията на нормативните документи е съобразена с последните промени в законодателството и изискванията на Министерството на образованието и науката, с цел да се осигури оптимално функциониране на нашия център и предоставяне на висококачествени образователни услуги.

Прикачени документи

Етичен кодекс на училищната общност в ЦСОП „Едуард Сеген“ през 2023/2024 учебна година
Годишен план за дейността на педагогическия екип В център за специална образователна подкрепа „Едуард Сеген“ през 2023/2024 учебна година
График дежурства през I-ви срок на учебната 2023 – 2024 година
График на ръководителите на групи
График за ръководителите наЦДО групи
Стратегия за работа с родителите 2023/2024 Учебна година
Правилник за устройството и дейността на ЦСОП „Едуард Сеген“ 2023/2024 Учебна година
Правила за организиране, провеждане и отчитане на продължаващата квалификация
Учебен план за обучение на ученици с умствена изостаналост и множество увреждания I-VII клас за учебната 2023/2024 год.
Правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация
План за обучението по безопасност на движението
График за ръководителите на ЦДО групи за втори учебен срок
График на ръководителите на групи за втори учебен срок
Учебен план за обучение на ученици с умствена изостаналост и множество увреждания VIII-XII клас за учеб