FacebookYoutube
ЦСОП "Едуард Сеген"
Център за специална образователна подкрепа в град София

Патрон на училището

Едуард Сеген

(1812-1880)


Френски лекар, психолог и педагог, основоположник на науката специална педагогика. Работи предимно в Америка и е особено критичен спрямо обикновеното обучение, като въвежда така наречените „активни методи“ за развитие на децата със специални потребности. В основата на неговите схващания е позитивното му отношение, вярата му във възможностите за подобряване състоянието на тези деца и акцента върху това, което може детето.

 

Е. Сеген е застъпник на схващането за комплексното взаимодействие между медицинските и педагогическите фактори при въздействие върху децата със специални образователни потребности. Той възприема този холистичен подход вследствие на богатият си научно-теоретичен и практически опит. Като средство за осъществяване на цялостен подход в грижата и обучението на тези деца той препоръчва създаването на специални училища.

 

Според Сеген основната цел на комплексното въздействие върху децата с умствена изостаналост е да се развие техният потенциал така, че да овладеят навици за самообслужване и социална интеграция, като по възможност, се подготвят за обществено полезна дейност. Личността и делото на Едуард Сеген и днес ни вдъхновява с големия си хуманизъм, ентусиазъм и вяра във възможностите за развитие, които дава индивидуалното обучение на децата със специални образователни потребности.