FacebookYoutube
ЦСОП "Едуард Сеген"
Център за специална образователна подкрепа в град София

История и развитие на институцията

История и Развитие на Център за специална образователна подкрепа "Едуард Сеген"

Център за специална образователна подкрепа "Едуард Сеген" има дългогодишна история, датираща от 1950 година, когато е открито като Трето помощно училище. Първоначално училището започва с една паралелка под ръководството на Мариета Миховска, в сградата на ул. „Борба” №1. С течение на времето броят на паралелките се увеличава и през 1980 година училището се премества

в преустроена сграда на ул. „Възрожденска” №10, където се намира и до днес.

Със заповед № РД 14-279/20.07.2017 г. на Министъра на образованието и науката, публикувана в бр. 61 от 28.07.2017 г. в Държавен вестник, Трето помощно училище „Едуард Сеген“ е преобразувано в Център за специална образователна подкрепа „Едуард Сеген“. Тази промяна в правния статут е съпътствана с цялостно обновяване на стратегията и методиката на педагогическа работа с учениците, съобразено със Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и Наредбата за приобщаващо образование.

Основни Ремонти и Обновления

През учебната 2019-2020 година беше извършено укрепване на сградата, което осигури стабилност и безопасност за всички ученици и персонал. През учебната 2020-2021 година беше извършен основен ремонт на покрива, а през 2021-2022 година сградата беше санирана, което значително подобри енергийната ефективност и комфорта на помещенията.

Тези ремонти и обновления значително укрепиха и обновиха основната структура на сградата. През учебната 2022-2023 година беше извършен ремонт на парната инсталация, който осигури по-добра отоплителна ефективност и комфорт през зимните месеци.

Бъдещи Проекти

През учебните 2023-2024 и 2024-2025 години предстои изграждането на STEM център, състоящ се от три взаимно свързани кабинета, които ще предоставят модерни условия за обучение по наука, технология, инженерство и математика. В допълнение, ще бъде изградена обезопасена площадка за игра на открито, която ще предостави сигурно и стимулиращо пространство за физическа активност и социализация на учениците.

Заключение

С всички тези обновления и бъдещи проекти, Център за специална образователна подкрепа "Едуард Сеген" продължава да се развива и модернизира, осигурявайки най-добрите условия за обучение и подкрепа на децата със специални образователни потребности. Нашата мисия е да създадем среда, която подкрепя пълноценното развитие и интеграция на всеки ученик в обществото.