FacebookYoutube
ЦСОП "Едуард Сеген"
Център за специална образователна подкрепа в град София

Център за специална образователна подкрепа "Едуард Сеген"

Центърът за специална образователна подкрепа "Едуард Сеген" е водеща институция, специализирана в обучението на деца със специални образователни потребности. Ние работим с ученици от I до XII клас, които са записани в класове в общообразователни училища като 16-то ОУ "Райко Жинзифов" и 101-во СУ "Бачо Киро". Основната ни цел е да осигурим качествено образование и подкрепа, съобразена с индивидуалните нужди на всяко дете.

Нашите ученици

В центъра се обучават деца със затруднения в когнитивното развитие, езиково-говорните умения и способности за учене. Тези затруднения могат да включват разнообразни диагнози и предизвикателства, като аутизъм, синдром на Даун, дислексия и други специфични обучителни трудности. За да осигурим оптимална среда за развитие, нашите групи са малки, което позволява индивидуален подход и внимание към всяко дете.

Услуги, които предлагаме:

1. Малки групи:
Работим в малки групи, което дава възможност за персонализирано обучение и социализиране на учениците. Този подход помага на децата да развиват своите умения и самочувствие в безопасна и подкрепяща среда.

2. Психологична подкрепа:
Нашите опитни психолози активно работят както с учениците, така и с техните родители. Предлагаме индивидуални и групови терапевтични сесии, както и консултации, които целят да подпомогнат емоционалното и психическото благополучие на децата.

3. Логопедична подкрепа:
Нашите логопеди се фокусират върху изграждането, корекцията и затвърждаването на комуникативните умения на учениците. Чрез специализирани упражнения и терапии, децата развиват по-добра способност за изразяване и разбиране.

4. Ерготерапевтична подкрепа:
Ерготерапевтите ни работят за подобряване на автономията на учениците в ежедневието. Консултираме семействата и изработваме стратегии за справяне с трудности от социално-битов характер, което включва обучение по самообслужване и развитие на практически умения.

5. Арт-терапевтична подкрепа:
Арт-терапията включва групови дейности, които развиват фината моторика и творческите умения на децата. Чрез рисуване, моделиране, изрязване и използване на различни материали, учениците изразяват себе си и подобряват своите сензорни и моторни умения.

6. Лечебна физкултура:
Провеждаме часове по лечебна физкултура, насочени към рехабилитация и подобряване на физическото състояние на децата. Тези занимания са съобразени с индивидуалните нужди и способстват за укрепване на здравето и физическата активност.

7. Извънкласни дейности:
Стимулираме участието на децата в училищни тържества, празници и други извънкласни дейности. Тези събития помагат за социализацията на учениците и ги правят част от общността, като им предоставят възможности за изява и забавление.

Нашата мисия

Мисията на Център за специална образователна подкрепа "Едуард Сеген" е да предостави на децата със специални образователни потребности необходимата подкрепа и ресурси, за да се развиват пълноценно и да интегрират успешно в обществото. Стремим се да създадем безопасна, подкрепяща и стимулираща среда, в която всяко дете да може да постигне своя потенциал и да изгради увереност и самочувствие.