Facebook
ЦСОП "Едуард Сеген"
Център за специална образователна подкрепа в град София

Прием

           В съответствие с държавната политика за обучение на деца с интелектуална недостатъчност в Център за специална образователна подкрепа „Едуард Сеген“ се приемат само деца с умерена и тежка степен на умствена изостаналост, комбинирани нарушения и аутизъм, за които има оценка от Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование и заповед от РУО София-град.

Центърът за специална образователна подкрепа функционира във връзка и взаимодействие с другите образователни институции в системата на предучилищното и училищното образование – 16то ОУ „Райко Жинзифов“ и 101во  СУ „Бачо Киро“,  както и със специализираните институции за деца, със социалните услуги в общността и с родителите.